Navigation and service

Speeches

Date Title

9 February 2018,
Seoul, Korea

9 February 2018,
Seoul, Korea

Discussion at the Asan Institute

8 February 2018,
Seoul, Korea

7 February 2018,
Tokyo, Japan

6 February 2018,
Tokyo, Japan

30 January 2018,
Beirut, Lebanon

30 January 2018,
Beirut, Lebanon

Visit at the Lebanese University

11 January 2018,
Schloss Bellevue

11 January 2018,
Schloss Bellevue

New Year reception for the Diplomatic Corps

25 December 2017,
Schloss Bellevue

25 December 2017,
Schloss Bellevue

Christmas message 2017

19 December 2017,
Berlin

13 December 2017,
Banjul/Gambia

13 December 2017,
Banjul/Gambia

State banquet in Gambia

12 December 2017,
Accra/Ghana

12 December 2017,
Accra/Ghana

State banquet in Ghana

Search the Speeches